KALLELSE TILL ÅRSMÖTE TISDAGEN DEN 18 FEBRUARI

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE TISDAGEN DEN 18 FEBRUARI

Kallelse årsmöte!

Styrelsen för Sjögärde Golfklubb kallar i enlighet med gällande stadgar till ordinarie årsmöte den 18 februari 2020 klockan 19.00 på Sjögärde Golfklubb.

Rösträtt har de medlemmar som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyllt lägst 15 år.

Väl mött!

Styrelsen för Sjögärde Golfklubb

 Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
 7. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 • Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. (Beslut togs på det extra årsmötet 17 november 2019)
 • Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 • Val av
  1. klubbens ordförande för en tid av 1 år;
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
  3. [2] suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av (1) år;
  4. [2] revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
  5. [3]ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
  6. ombud till GDF-möte.
 • Övriga frågor (information och diskussion).

Handlingar finns att hämta digitalt på Sjögärde Golfklubbs hemsida/medlemssida från och med 10 februari! Allt för att vara miljövänliga!

Kommentarer

Fler artiklar