Kallelse till extra årsmöte 17 november

Kallelse till extra årsmöte 17 november

Kallelse till Extra årsmöte!

Styrelsen för Sjögärde Golfklubb har beslutat att kalla till extra årsmöte föranlett av att förslag till stadgeändring, budget 2020 samt medlemsavgifter 2020 föreligger.  

Tid och plats: 17 november klockan 18.00 på Sjögärde Golfklubb.

Rösträtt har de medlemmar som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyllt lägst 15 år.

De ovan nämnda förslagen innebär i stora drag följande:

Stadgeändring: Nuvarande höstmöte utgår och vårmötet blir således det enda årsmötet framgent. Anmälan om utträde i god tid för att kunna lägga budget.

Budget 2020: Verksamheten för 2019 är i ekonomisk balans och visar ett prognostiserat positivt resultat. Föreslagen budgeten för 2020 prognostiseras med ett positivt resultat utifrån en fortsatt utvecklad verksamhet. (Övergångsbeslut)

Medlemsavgifter: Utifrån utfallet 2019 föreslår styrelsen att avgifterna för 2020 lämnas oförändrade. (Övergångsbeslut)

Väl mött! Styrelsen för Sjögärde Golfklubb

Föredragningslista

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. Fastställande av stadgar för Sjögärde Golfklubb
7. Information om verksamhetsåret 2019
8. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 

Handlingar finns att hämta digitalt på Sjögärde Golfklubbs hemsida/medlemssida från och med 7 november! Allt för att vara miljövänliga!

Kommentarer