Fastighet & Miljö

Miljökommittén vill vara med att utveckla Sjögärde till en hållbar golfklubb med en biologisk mångfald, som gör en golfrunda till en ännu större upplevelse.

Kommittén har utvecklat den biologiska mångfalden genom att sätta upp fågelholkar, skydda rödlistade träd, växter och insekter, samt mäta och analysera vattenkvaliteten i dammarna. En viktig aktivitet för golfsverige är kommunicera den lilla miljöpåverkan, som golfklubbar har. På Sjögärde har vi golftävlingen miljöslaget för att kommunicera miljönytta. År 2013 sponsrades tävlingen av C&T international med bland annat miljövänliga golfbollar, som nu säljs i shopen. I norra Halland finns en samverkansgrupp som är unik i Sverige med sju klubbars miljökommittér träffas tre gånger om året och driver ett gemensamt förbättringsarbete. Bland annat har en miljödeklaration tagits fram där en jämförelse kan göras mellan klubbarna.

Kontaktuppgifter ordförande:

Gunnar Peters
E-mail: gupe8524@gmail.com

Miljöpolicy

Sjögärde Golfklubb har valt att aktivt hantera de miljöfrågor som uppkommer vid drift av en golfbana. Sjögärde Golfklubb ska ha kontroll över sin miljöpåverkan och därmed gagna golfspelet. En positiv bild av golfklubbens miljöengagemang stärker hela verksamheten. Förbättrad kontroll över miljöarbetet minimerar risken vid eventuella framtida miljöhändelser eller skärpta myndighetskrav.

VISION

Vår verksamhet bör långsiktig sträva mot en för samhället gynnsammare ekologisk balans.

POLICY

Sjögärde Golfklubb skall med sitt miljöarbete visa omvärlden att golfbanan är en kvalitetshöjning för den biologiska mångfalden.

Sjögärde Golfklubb bör förekomma eventuella myndighetskrav och gällande lagstiftning inom miljöråden.

Banskötsel och projektering skall präglas av långsiktighet och att biologisk mångfald bevaras och i vissa fall utvecklas.

Miljöfrågor skall öppet kommuniceras med medlemmar och allmänheten.

Vid inköp av såväl varor som tjänster skall miljöaspekterna beaktas.

Sjögärde Golfklubb skall utveckla sitt miljöarbete till en ständig förbättring.